Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Reposted fromgarstki garstki vianoticeable noticeable
4789 7a9f 390
0183 7e14 390

December 02 2017

Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viapiehus piehus
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
5028 36a1 390
4146 aa57 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
3942 0afa 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl